person_outline
search

bannersokolka1

Přírodní rezervace a park Rakovec

Do Rakoveckého údolí padají svahy se slepencovými skalami, podél meandrujícího potoka Rakovce jsou zachovány vlhké louky s břehovým porostem. Druhou část parku představuje údolí, které se táhne k rybníku Budkovan ležícímu na okraji Jedovnic.

Přírodní rezervace a park je oblastí se zachovanými lesy a výskytem vzácných živočichů a rostlin. V údolí se najdete také pozůstatky dvou zaniklých středověkých osad - Bystřece a Sokolí, kde je možné spatřit odkryté dispozice tehdejších stavení.

Přírodní rezervace Rakovec se nachází v pravém svahu neckovitého údolí potoka Rakovec a zaujímá plochu 36 ha. Předmětem ochrany jsou zde dubojedlové bučiny a nivní společenství potoka. Přístup sem je možný pouze pěšky. Do Rakoveckého údolí seskočil 30. 9. 1944 sovětský partyzánský oddíl Jermak.

Celý přírodní park má rozlohu 90 ha. Území lze připodobnit k oválu, jenž je rozložen mezi Jedovnicemi a Račicemi - Pístovicemi a s průběhem od severozápadu na jihovýchod. Osu tvoří horní třetina toku potoka Rakovec. Nachází se zde cenné biotopy. Jsou zde stanoviště ohrožených druhů organismů - výskyt raka říčního, ledňáčka říčního, skorce vodního, mloka skvrnitého, čápa černého. Hojný je zde výskyt zvláště chráněného druhu bledule jarní.

V přírodním parku, na ostrohu, který obtéká potok Rakovec, se nachází také hradiště Ježkovice, známé již od 80. let 19. stol. Hradiště se datuje do nejstaršího období keltského osídlení -  do druhé poloviny pátého až počátku čtvrtého století př. n. l.Posted: 2017-03-13 16:14:38