person_outline
search

bannersokolka1

Přírodní památka Smolinka u Valašských Klobouk

Nivní louky na březích potoka Smolinka jsou hojným výskytištěm kriticky ohroženého šafránu bělokvětého. Přírodní památka se nachází na pravém břehu potoka, asi 2 km severně od obce Smolina u Valašských Klobouk.

Předmětem ochrany jsou vlhké údolní louky s výskytem silně ohroženého druhu šafránu bělokvětého. Území je významné i z krajinářského hlediska, neboť přirozený tok potoka s četnými meandry, břehovými porosty a přilehlými loukami tvoří významný prvek v okolní krajině. Šafrán se vyskytuje nejhojněji v enklávách meandrujícího potoka, kde spolu s ním na jaře rozkvétá prvosenka vyšší, orsej jarní nebo sasanka hajní. Břehy potoka Smolinky lemují stromy a keře, především olše lepkavá.

Šafrán bělokvětý se na této lokalitě vyskytuje i mimo zvláště chráněné území Smolinka, jak v nivě potoka Smolinky, tak i na přilehlých sušších stráních, kde se střídají listnaté lesíky s opuštěnými pastvinami a ovocnými stromy, v poslední době nevhodně zalesňovanými smrkem.

Nejbohatší populace šafránu bělokvětého se nachází v nedaleké PP Lačnov (již v okrese Vsetín) na několika lokalitách v Lačnově a okolí (např. PP Sucháčkovy paseky).Posted: 2017-03-24 13:09:48